بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

تومان 19,000

نوع فایل: word
تعداد صفحات:  170

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

توضیحات

  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱
  فصل اول:کلیات
  ۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۲
  ۱-۲-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..۳
  ۱-۳-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۳
  ۱-۴-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۴
  ۱-۵-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۴
  ۱-۶-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..۵
  ۱-۷-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۶
  ۱-۸-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶
  ۱-۹-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………۸
  ۲-۱ خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………۹
  ۲-۱-۱- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………۹
  ۲-۱-۲- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..۱۰
  ۲-۱-۳- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. ۱۱
  ۲-۱-۴-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………۱۲
  ۲-۱-۵-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..۱۲
  ۲-۲- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۲-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….۱۷
۲-۲-۳-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۴-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………۱۹
۲-۲-۶-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….۲۰
  ۲-۳- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………۲۱
  ۲-۳-۱- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….۲۱

۲-۴- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..۲۳

۲-۴-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..۲۵

۲-۴-۲- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….۲۷

۲-۵- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….۳۰

۲-۵-۱- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۶- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۷-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۸-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..۳۱

۲-۸-۱-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۸-۲-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۸-۳-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۸-۴-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۸-۵-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۸-۶-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۸-۷-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۸-۸-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۸-۹-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………۳۳

۲-۸-۱۰-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۹-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱۰- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..۳۷

۲-۱۰-۱-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۰-۲- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۱- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..۴۴

   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………۴۸
  ۳-۱- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..۵۰
  ۳-۱-۱ فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….۵۲
  ۳-۱-۲ فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..۶۰
  ۳-۲- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………۶۱
  ۳-۳-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………۶۹
  ۳-۴-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………۷۰

۳-۵- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….۷۷

۳-۶- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….۸۰

۳-۷- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..۸۱

  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..۸۴

  ۴-۱- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….۹۳
  ۴-۱-۱- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….۹۴
  ۴-۱-۱-۱-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..۹۴
  ۴-۱-۱-۲-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..۹۵
  ۴-۱-۱-۳-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………۹۵

۴-۱-۱-۴-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۱-۵-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۱-۶-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….۹۶

۴-۱-۱-۷-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… ۹۶

۴-۱-۱-۸-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………۹۷

۴-۱-۱-۹-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….۹۷

۴-۱-۱-۱۰-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..۹۸

۴-۱-۱-۱۱-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….۹۹

۴-۱-۱-۱۲-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۱-۲-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….۹۹

  ۴-۱-۲-۱-سن کودک………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
  ۴-۱-۲-۲-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..۱۰۰
  ۴-۲- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….۱۰۲
  ۴-۳- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………۱۲۲
  ۴-۴- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..۱۲۳
  ۴-۴-۱- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..۱۲۶
  ۴-۴-۱-۱-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
  ۴-۴-۱-۲-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..۱۲۸
  ۴-۴-۱-۳-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………۱۳۰
  ۴-۴-۱-۴-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………۱۳۰
  ۴-۴-۱-۵-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………۱۳۰
  ۴-۴-۱-۶-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
  ۴-۴-۱-۷-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………۱۳۳
  ۴-۴-۱-۸-وصایت…………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
  ۴-۴-۱-۹-توارث………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
  ۴-۴-۱-۱۰-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..۱۳۶
  ۴-۵- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………۱۳۷
  ۴-۵-۱پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….۱۳۷
  ۴-۵-۲-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..۱۴۰
  ۴-۶- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………۱۴۱
  ۴-۷- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..۱۴۲
  ۴-۸- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………۱۴۵
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۱۵۰
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

الف-کتاب ها