اصول و قواعد حاکم برحفاظت محیط¬زیست و مسئولیتهای آن از منظر حقوق بین-الملل

تومان 30,000

نوع فایل: WORD
تعداد صفحات: 10

چکیده:

در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و روند تحولات و تکامل قواعد آن، تعدادی از اصول به عنوان اصول بنیادین و اساسی، نقش مهمی دارند که در این پژوهش سعی شده است این اصول مورد بررسی قرار گیرند. روش پژوهش در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری می­باشد. این پژوهش نشان داد که بر اساس اصول مذکور، حقوق حاکمه دولت‌ها برمنابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش و آزادی آنان در بهره برداری از آن‌ها بر اساس سیاست‌های زیست محیطی و توسعه ای آنان، به رسمیت شناخته شده است. همچنین دولت‌ها موظف هستند که از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و احتیاطی از وارد آوردن صدمه به محیط زیست خودداری کنند. بر اساس این اصل دولت‌ها علاوه بر این که موظف هستند از فعالیت‌های دارای آثار مخرب زیست محیطی فرامرزی خودداری کنند، متعهد هستند که از چنین فعالیت هایی توسط اتباع خویش نیز ممانعت به عمل ۀورند و سرزمین خود را نیز به نحوی مورد استفاده قرار ندهند که دارای چنین آثاری باشد. یکی از مصادیق اصلی تعهد دولت‌ها به عدم ورود خسارت زیست محیطی به کشئرهای دیگر، در مخاصمات مسلحانه است. دولت‌ها با ممنوع کردن تخریب محیط زیست که از نظر نظامی غیر قابل توجیه است، منع استفاده از محیط زیست به عنوان سلاحی متعارف در جنگ و محدود نمودن دولت‌ها در انتخاب شیوه‌های جنگی، در تلاش هستند تا از وارد آوردن خسارات غیر قابل جبرات به محیط زیست جلوگیری کنند.

توضیحات

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

یافته ها

مبحث اول: حقوق حاکمه دولت‌ها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش

مبحث دوم: تکلیف دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه

مبحث سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست

مبحث چهارم: اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضراری زیست محیطی

مبحث چهارم: اصل مسئولیت پرداخت غرامت از سوی آلوده کننده محیط زیست

بحث و نتیجه‌گیری

منابع