انتشارات زرواژه

کمرنگترین جوهرا از قوی ترین ذهن ها ماندگارتر است